קו התמיכה: 03-6022934

בשיתוף האגודה לזכויות החולה

Long-Term Nursing Care

A disabled person is someone who cannot independently perform routine activities on a daily basis.   The ADL (Activities of Daily Living) score is a test used by government bodies (and insurance companies) to define a person’s level of disability, which is defined as the inability to independently perform the main part (at least 50%) […]

Driving after a stroke

A stroke can affect the skills required to drive a vehicle, and thus people who have had a stroke must undergo testing and evaluation to determine whether they are fit to drive. By law, doctors have a duty to report drivers with health conditions that may endanger themselves or others to the Licensing Division. Moreover, […]

Vocational Rehabilitation and Occupational Rehabilitation

Occupational rehabilitation and vocational rehabilitation offer solutions for those who are still of working age and whose ability to support themselves has been impacted.   This type of rehabilitation is provided by the National Insurance Institute of Israel (NII) (via the Rehabilitation Division) or the Ministry of Labor, Social Affairs and Social Services (via the […]

Spasticity: When the muscle can’t relax

Strokes can come with an assortment of health complications for patients. One of these is spasticity, a disorder that affects muscle tone and tension, causing pain and impacting movement. Spasticity is a chronic condition that can lead to suffering and severe functional disorder. However, there are various types of treatment that can provide relief and […]

Laughing When You’re Sad, Crying When You’re Happy

Expressing emotions is an important part of human communication. How do we know when someone is happy? Surprised? Sad? Angry? Only the expression of these emotions can tell us what the person in front of us is feeling and help us determine our response.   Two of the clearest and most common expressions of human […]

Tips and Recommendations for Specialized Equipment for the Home

  Sitting Independence and Mobility in the Home Bathing Getting Dressed Eating and Drinking Sitting It is advisable to sit on a stable chair or armchair with a backrest and armrests. The recommended seat height is 45-50 cm from the floor. Seat cushion (for wheelchairs or in general) There are different types of seat cushions […]

Assistance in Receiving Rehabilitation Equipment and a Motorised Wheelchair

The Ministry of Health is responsible for providing assistive devices (walking aids, prosthetic teeth and limbs), wheelchairs, adjustable nursing beds, mattresses, walking frames, etc. where necessary. The health maintenance organizations (HMOs) are also able to provide rehabilitation equipment. Eligibility for Assistive Devices Assistive devices are made available to people with permanent disabilities who live in […]

Preparing your home for your return

  The process of returning home is not a return to your previous life, but rather the beginning of a new one. Many steps are often necessary to adapt the home to the new situation. We recommend consulting with the department’s social worker about the process before returning home and even before receiving the discharge […]

Post-Stroke Rehabilitation

  There are a range of rehabilitation types that can help after a stroke: Speech Therapy Occupational Therapy Physical Therapy Hydrotherapy Emotional Support and Psychotherapy Sexual Rehabilitation and Couples Therapy Neuropsychological Diagnosis and Treatment Speech–Language Pathology (Speech Therapy)   Aims of speech therapy: Diagnosing the impairment Rehabilitating motor skills of the damaged speech organs Treating […]

Full inpatient rehabilitation

  Inpatient rehabilitation is intended for patients who, due to their stroke, have significantly impaired functioning and are unable to return to their homes but require intensive rehabilitation in a centre or rehabilitation ward. The rehabilitation wards have rehabilitation medical teams, nursing teams, as well as treatments from the health professions – occupational therapy, physiotherapy, […]

What Is Rehabilitation and What Are Your Rights?

The right to medical rehabilitation is enshrined in the National Health Insurance Law (5754-1994), and the medical services basket includes institutional neurological rehabilitation for stroke victims [link to the law (Hebrew)]. Any individual whose functional autonomy and quality of life have been impaired as a result of an illness or a stroke is eligible for […]

If you or someone dear to you is going through the shocking journey of a stroke?
This is Pnina Rosenzweig, CEO of the Naaman Association. If you, or someone dear to you, is going through the harrowing journey of a stroke - we are here to provide updated and useful information, and to assist in dealing with the health authorities.
Leave details, join our mailing list
and we'll stay in touch:

תרמו לעמותה

עמותת נאמן פועלת יותר מ-25 שנה במתן תמיכה ועזרהלנפגעי השבץ המוחי ובני משפחותיהם על ידי בניית מערכי תמיכה, עזרה ומידע למיצוי זכויות ופיתוח שירותים בקהילה כדי לעזור להם לעמוד על הרגליים ולחזור לחיים טובים. עוסקת בקידום המניעה והטיפול המהיר והיעיל בשבץ מוחי כדי לצמצם את נזקיו.

פרטי חשבון הבנק לתרומה באמצעות העברה בנקאית

או

Let's volunteer

Donate to the association

OR