קו התמיכה: 03-6022934

בשיתוף האגודה לזכויות החולה

ברוכים הבאים לפורטל עמותת נאמן, נפגעי אירוע מוחי. הפורטל (להלן: “האתר”) מספק לכלל הציבור מידע בנושאים של מניעת שבץ מוחי, דרכי הטיפול והשיקום של הנפגעים ובני משפחותיהם. מטרת האתר לאגד, למפות ולהנגיש מידע על השבץ המוחי, דרכי הטיפול והשיקום, זכויות רפואיות וכלכליות והשירותים הקיימים בקהילה בארץ לנפגעי השבץ המוחי ובני משפחותיהם. האתר אינו ממליץ או מדרג בדרך כלשהי שירותים או בעלי מקצוע המופיעים בו, אלא רק מנגיש את המידע כפי שהוא.

השימוש באתר יעשה בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים (להלן: “התנאים“).

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדים לנשים וגברים כאחד.

מובהר בזה כי עצם השימוש/ כניסה/ גישה/ גלישה לאתר ו/או צפייה באתר ובתכניו, מהווה הסכמה לכך שקראת בעיון את תנאי השימוש, הסכמת לאמור בהם והנך מקבל על עצמך לפעול בהתאם להם.

אם אינך מסכים/מה לאי אילו מהתנאים המופיעים להלן, אינך רשאי/ת לעשות שימוש באתר או בתכניו.

אנו שומרים על זכותנו לעשות שינויים בתנאי השימוש מעת לעת ואיננו מחויבים במסירת הודעה מראש בדבר השינויים. החובה להתעדכן בתנאי השימוש חלה על המשתמש.

אנו נהיה רשאים לחסום גישה לאתר ו/או לחלק מהשירותים המוצעים בו ו/או למידע לתקופה מוגבלת/בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתנו ומבלי לספק כל נימוק או הסבר בדבר הגבלת/חסימת הגישה של המשתמש לאתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור, חסימת הגישה לאתר עשויה לחול במקרה שיעלה חשש כי הפרת את תנאי השימוש או הוראות הדין או במקרה שתנסה לפגוע בהתנהלות התקינה של האתר או בצד שלישי.

הבהרה

כל המידע הרפואי/שאינו רפואי, לרבות מידע אודות שיטות והמלצות טיפול/מידע תרופתי/גופים מקצועיים/גורמי טיפול, שמופיע באתר, מובא כמידע כללי ואין לראות בו בשום אופן תחליף לייעוץ/טיפול רפואי פרטני על ידי גורם רפואי מוסמך או המלצה על גורם רפואי/גוף רפואי או טיפולי כלשהו, פרטי או מוסדי. האתר נועד לרכז מידע כללי ואין להסתמך על המידע שבו בנפרד ו/או בניגוד ו/או כתחליף לייעוץ רפואי מותאם. כל מידע שמוצג באתר נאסף ו/או נוצר לפי מיטב ידיעת בעלי האתר ומתוך כוונה להנגישו לציבור המעוניין. על כן, יתכן שהמידע יכיל טעויות ו/או אי-דיוקים ו/או שגיאות. כל העושה שימוש ו/או מסתמך על המידע שבאתר עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.  התוכן והמידע שמופיעים באתר אינם מהווים מידע רשמי של משרד הבריאות ו/או בתי החולים ו/או קופות החולים בישראל ו/או הגורמים המבטחים, והוא אינו מופעל בחסות מי מהגורמים הללו. בכל מקרה של סתירה בין המידע המופיע באתר לבין מידע שמופיע באתרים ו/או פרסומים רשמיים של מי מהגופים הללו, יש להסתמך על המידע שבאתרי ו/או פרסומי ספקי השירותים הרפואיים.

המידע המובא באתר, נאסף באופן עצמאי על ידי בעלי האתר, והוא נועד לשקף את הפרקטיקה הנהוגה ולרכז את המידע הרלוונטי. יחד עם זאת, אין לראות במידע זה משום המלצה או טיפול מחייב כלשהו, ויש להישמע להמלצות הגורמים הרפואיים המוסמכים לעניין מסגרות השיקום הרצויות והמשך הטיפול. בכל במקרה של סתירה בין המידע המובא באתר לבין המלצות הגורם הרפואי המוסמך, אין להסתמך על המידע המובא באתר.

מידע נוסף

האתר מרכז מידע נוסף אודות גופים המשאילים ציוד רפואי, אפליקציות ואתרים נוספים שחשוב להכיר . המידע שבאתר אינו מובא מטעם גופים אלו ובעלי האתר אינם פועלים בחסותם. המידע שמופיע באתר אינו מהווה משום המלצה על אותן עמותות או גופים אלא מהווה מידע כללי בלבד ולבעלי האתר אין כל מידע ו/או אחריות ו/או יכולת השפעה על מידת זמינות הציוד המושאל ו/או טיב/זמינות האתרים/אפליקציות.

האתר כולל מונחים וסרטוני הסבר בנושא שבץ מוחי. מובהר בזה כי המונחים והסרטונים המופיעים באתר נערכו ו/או נוצרו ו/או הופקו על ידי בעלי האתר ו/או מי מטעמם והם עשויים לכלול מידע שאינו מדויק ו/או שגוי. בכל מקרה של סתירה בין המידע המובא באתר לבין מידע מקביל המופיע באתרים ו/או פרסומים של גורמים רפואיים פרטניים, יש להסתמך על המידע שמופיע באתרים ו/או בפרסומים של הגורמים הרפואיים הפרטניים.

הגבלת אחריות

מובהר בזה כי ייתכנו מעת לעת הפרעות ו/או שיבושים בתקינות האתר וכי לבעלי האתר אין כל מחויבות כלפי המשתמש מבחינת זמינות האתר ו/או נגישות אליו ולמידע המסופק בו.

בעלי האתר אינם אחראים לפגיעה ו/או הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג’, בקשר לתכנים שהועלו על ידי גולשים/משתמשים או בקשר לשימוש כלשהו אחר בשירותים המוצעים באתר.

המידע המוצג באתר, וכן השירותים המוצעים בו, עשויים להכיל טעויות ואי-דיוקים. בעלי האתר אינם מחויבים להציג באתר מידע עדכני ואינם יישאו בכל אחריות בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש עקב הסתמכותו על המידע שבאתר, בין אם המידע יימצא מדויק ובין אם שגוי.

בעלי האתר אינם עורכים ו/או מפקחים ו/או מנטרים את התכנים המועלים לאתר ואינם אחראים לכל נזק ישיר או עקיף שנובע מהסתמכות על התכנים ו/או שימוש בהם. יחד עם זאת, בעלי האתר שומרים את הזכות לערוך/להסיר/לשנות/לעדכן/לחסום כל תוכן או מידע בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי והם אינם מחויבים כלפי המשתמש בכל הנמקה ו/או הסבר בגין כך.

בעלי האתר אינם קשורים ו/או אינם מהווים צד להתקשרות בין המשתמש לבין גורמים טיפוליים פרטיים ו/או גופים מוסדיים, וכל התקשרות שכזו, גם אם נעשתה עקב שימוש באתר, תהא באחריות המשתמש בלבד.

באתר ניתן למצוא סימנים מסחריים ו/או שמות מסחריים של גופים כגון בתי חולים, קופות חולים, חברות ביטוח, עמותות וכו’. השימוש בסימנים המסחריים ו/או שמות מסחריים של גופים אלה, נועד לנוחות המשתמש בלבד ואין להסיק כי בין גופים אלה לבעלי האתר קיימת חסות כלשהי ו/או הרשאה לפעול מטעמם ו/או שיתוף פעולה עסקי אחר.

קניין רוחני

כל התוכן והמידע כפי שמופיעים באתר, לרבות, אך לא מוגבלים, להרצאות מצולמות/שאינן מצולמות ו/או קטעי וידאו ו/או מידע רפואי ו/או מאמרים ו/או מדריכים ו/או הדמיות ו/או סימנים מסחריים ו/או תצלומים, בכל דרך שהיא (להלן: “התוכן”) מהווים את הקניין הרוחני של בעלי האתר ו/או קניין רוחני של צדדים שלישיים שמופיע באתר במסגרת רישיון שניתן לבעלי האתר.

אין להעתיק/להפיץ/לשכפל/להציג/לפרסם/לשנות/להעביר/למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתוכן ו/או בחלק ממנו, ללא קבלת אישור בעלי האתר מראש ובכתב. מובהר בזה שהמשתמש רשאי לשתף את הסרטונים שמופיעים באתר ובלבד שהשיתוף ו/או שימוש בסרטונים נעשה תוך הפנייה (קישור) לאתר ומתן קרדיט ראוי לבעליו.

מידע מסחרי / חומרים פרסומיים

מובהר בזה כי המשתמש עשוי להיחשף למידע מסחרי/פרסומי עקב השימוש באתר. בעלי האתר אינם אחראים לתוכן הפרסומים שבאתר. כל החומרים הפרסומיים שמופיעים באתר הם באחריות המפרסם בלבד. בעלי האתר אינם אחראים על התכנים הפרסומיים שמועלים לאתר וכל התקשרות בין המשתמש לגורם המפרסם תהא באחריות המשתמש בלבד.

פרטיות

 1. בעת שימוש/גלישה באתר, יתכן שפעולות המשתמש יתועדו באופן אוטומטי וממוחשב. פרטים אלו משמשים את בעלי האתר לצרכי בקרה והתייעלות ניהולית ושיווקית מול משתמשי האתר. פרטים אלו כוללים, בין היתר, את כתובת ה-IP, סוג וגרסת הדפדפן, העמודים שנצפו באתר, זמן ותאריך הגלישה באתר, זמני הצפייה בעמודים באתר וכו’.
 2. המידע והפרטים שיתכן וייאספו לגבי המשתמש במהלך השימוש באתר, ייתכן והמידע יישמר בשרתים של צד ג’. השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש שפרטיו יישמרו וינוהלו על ידי בעלי האתר. המידע שבמאגר ישמש, בהתאם להוראות סעיף פרטיות זה, או לפי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן:
  • א. כדי לזהות את המשתמש במהלך כניסות חוזרות לאתר;
  • ב. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים. המידע האמור יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה את המשתמש באופן אישי;
  • ג. לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה את המשתמש באופן אישי;
  • ד. לכל מטרה אחרת, המפורטת תחת סעיף פרטיות זה, או בתנאי השימוש של האתר;
 3. בעלי האתר לא יעבירו לצדדים שלישיים את הפרטים האישיים של המשתמשים והמידע שנאסף על פעילותם, אלא במקרים שלהלן:
  • א. ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ולצורך מימוש מטרות השימוש במידע כמפורט לעיל, ככל שהדבר נדרש;
  • ב. אם המשתמש הפר את תנאי השימוש באתר או בקשר אליהם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
  • ג. אם יתקבל בידי בעלי האתר צו שיפוטי או דרישה מרשות מוסמכת המורה להם למסור את פרטי המשתמש או את המידע אודותיו לצד שלישי. למען הסר ספק, בעלי האתר אינם מתחייבים להתנגד לשום בקשה לצו שיפוטי או דרישות מטעם רשות מוסמכת, שיחייבו אותם למסור פרטים אודות המשתמש לצד שלישי;
  • ד. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבעלי האתר;
  • ה. בעלי האתר רשאים למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים ו/או עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, אך לא יחשפו בפניהם ביודעין או במכוון את זהות המשתמשים ללא הסכמתם המפורשת.
 4. בעלי האתר עשויים לעשות שימוש בכלים כגון Google Analytics, AdsWords, Remarketing ו- PPC – לצורך פרסום, איסוף נתונים ושיפור חווית המשתמש של המשתמש. בעלי האתר רשאים להשתמש, בין בעצמם ובין באמצעות צדדים שלישיים בקבצי “עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. ‘עוגיות’ הן קבצי טקסט, שיוצר הדפדפן במחשבו של המשתמש לפי פקודה ממחשבי בעלי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלו. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה המשתמש באתר, מהיכן הגיע המשתמש אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. קבצי העוגיות משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל פעם שהוא מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה. המידע בעוגיות מוצפן ובעלי האתר נוקטים צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי בעלי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. משתמש שאינו מעוניין שעוגיות יאספו במחשבו האישי, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יש לזכור שביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים לא יהיו זמינים. בנוסף לכך, ניתן למחוק את העוגיות במחשב בכל רגע.
 5. המשתמש מסכים ומצהיר בזה, שהוא יודע שבכל שימוש באינטרנט קיים סיכון של זליגת מידע לגורמים לא מורשים. המשתמש מצהיר שלא תהיה לו טענה ו/או תביעה כלפי בעלי האתר אם מידע שהעלה לאתר או נתוני השימוש שלו באתר יזלגו חלילה לגורמים לא מורשים.
 6. בעלי האתר אינם עושים שימוש ו/או אוגרים במאגרי המידע מידע אישי של המשתמשים. מידע אישי שפורסם על ידי המשתמש בקשר אליו ו/או לצד ג’ יהא באחריות המשתמש שפרסם את המידע בלבד.
 7. בעלי האתר רשאים לשנות מעת לעת את סעיף הפרטיות דלעיל, ככל שהם פועלים על פי הוראת הדין.

שיפוי

המשתמש ישפה את בעלי האתר בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפטיות, שנגרמו ו/או ייגרמו לבעלי האתר ו/או לצד ג’ כלשהו, הקשורים במישרין או בעקיפין עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה בניגוד לדין בקשר עם האתר.

סמכות שיפוט

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האתר תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור הינו הדין הישראלי בלבד.

כל המידע המובא באתר נאסף באופן עצמאי על ידי בעלי האתר. משכך, המידע עשוי לכלול אי-דיוקים ו/או שגיאות. אם נחשפתם למידע חסר ו/או שאינו מדויק ו/או שגוי ו/או המפר זכויות קניין רוחני ו/או מהווה לשון הרע, אנא הפנו את תשומת לבנו באמצעות שליחת דוא”ל ל- [email protected], ואנו נעשה את מירב המאמצים לתקן ו/או להסיר ו/או לחסום את הגישה אל המידע האמור.

המשתמש מצהיר ומסכים שעם הסרת המידע השגוי/המפר דלעיל לא תהיה לו כל טענה את תביעה כנגד בעלי האתר.

יובהר כי בעלי האתר אינם מתחייבים לתקן ו/או להסיר את המידע, בין אם שגוי בין אם לאו, ואינם מתחייבים להציג באתר מידע מדויק ו/או עדכני. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לבחור איזה מידע יוצג באתר. למשתמש לא תהא כל תלונה ו/או דרישה ו/או טענה בדבר מידע שגוי ו/או לא מדויק, מעבר להפניית תשומת לב בעלי האתר, שכאמור לא יהיו מחויבים בתיקון המידע.

תרמו לעמותה

עמותת נאמן פועלת יותר מ-25 שנה במתן תמיכה ועזרהלנפגעי השבץ המוחי ובני משפחותיהם על ידי בניית מערכי תמיכה, עזרה ומידע למיצוי זכויות ופיתוח שירותים בקהילה כדי לעזור להם לעמוד על הרגליים ולחזור לחיים טובים. עוסקת בקידום המניעה והטיפול המהיר והיעיל בשבץ מוחי כדי לצמצם את נזקיו.

פרטי חשבון הבנק לתרומה באמצעות העברה בנקאית

או

בואו להתנדב