מינוי אפוטרופוס וייפוי כוח

מתי יש למנות אפוטרופוס – כשאדם בוגר, מעל גיל 18 שאינו יכול לדאוג לענייניו או לחלק מהם, נזקק למנוי אפוטרופוס עבורו.

נוהל הגשת הבקשה – על בני משפחה המעוניינים להתמנות כאפוטרופוס (הורים, אחים) לפנות למזכיר בית המשפט לענייני משפחה במקום המגורים של המועמד לרבות הוסטל, מוסד, ולמלא את הטפסים המתאימים (אין צורך בדו"ח סוציאלי). בקשה לתסקיר בעניין מינוי אפוטרופוס, יכולה להגיע מבית המשפט לענייני משפחה, מבא כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה, מוועדת אבחון – האגף לטיפול באדם המפגר, מרופאים, מעובדים סוציאליים או מבני משפחה. הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרת בית המשפט בסך 461 ש"ח.

חולה מאושפז הזקוק לאפוטרופוס גוף – בהמלצת הרופא במחלקה, על בני המשפחה לפנות לעובד סוציאלי במחלקה לקבלת הטפסים. יש להחליט על בן המשפחה שיתמנה כאפוטרופוס. חברי המשפחה יחתמו על כתב הסכמה למינוי האפוטרופוס. קרוב המשפחה שמעונין להימנות כאפוטרופוס יגש עם הטפסים, צילום ת.ז+ספח, אישור רופא לבית משפט לענייני משפחה ברמת גן, דרך בן גוריון 38, ימים ראשון-חמישי 8:30-13:30 ויום שישי בעניינים דחופים. הגשת הבקשה כרוכה באגרה בסך 461 ש"ח אותה יש לשלם בבית משפט.

ייפוי כוח לצורך טיפול רפואי – חוק זכויות החולה אוסר על המטפל למסור מידע רפואי לאף גורם, פרט למטופל עצמו. במקרה והמטופל מעוניין כי מי מקרובי משפחתו ו/או מכריו, יהא זכאי לקבל מידע רפואי אודותיו, הוא חייב לתת לו ייפוי כוח באמצעות חתימה על טופס ייפוי כוח. החוק קובע כי לשם מתן טיפול רפואי למטופל יש צורך בקבלת הסכמתו מדעת. כל אדם עלול להיקלע למצב שבו יזדקק לטיפול רפואי כשהוא במצב שבו אינו יכול להביע את הסכמתו או התנגדותו לטיפול. ייפוי כוח לטיפול רפואי- סעיף 16 לחוק זכויות החולה קובע כי מטופל רשאי למנות בא כוח מטעמו שיהיה מוסמך להסכים במקומו לקבלת טיפול רפואי. מינוי כזה נעשה באמצעות ייפוי כוח, המיוחד לעניין זה. מינו זה נועד למצב עתידי, צפוי או בלתי צפוי, בו המטופל לא יוכל לתת בעצמו הסכמה לטיפול רפואי. המטופל חייב להיות כשיר משפטית בשעה שהוא ממנה בא כוח. חתימת המטופל על יפוי הכוח תאומת ע"י עד מהימן, כגון- רופא, אחות, עו"ס פסיכולוג ועוד. ניתן למנות מיופה כוח במהלך האשפוז בבית החולים. טפסים ניתן להשיג באמצעות השרות לעבודה סוציאלית בבית החולים.

לחצו כאן למידע נוסף ולהורדת טפסים