התאמת דיור

רצוי לדאוג לסביבת המגורים עוד לפני החזרה הביתה. ניתן לפנות לעובד סוציאלי בבית החולים ולקבל הנחיות לקבלת הסיוע לצורך שינויים או שיפוצים בדירה והתאמת דרכי הגישה אליה, הרחבת פתחים למעבר בכסא גלגלים, שינוי מבנה שירותים, בניית שביל גישה רמפות והתקנת מעקים תמיכות ומעלונים – חובת הסיוע באחריות הוועדה הבין משרדית המשותפת למשרד הבריאות ומשרד השיכון.

זכאות:

 • נכה עקב פגיעה במערכת המוטורית ודירתו אינה מותאמת למגבלותיו
 • חולה במחלה מתקדמת ומרותק לכיסא גלגלים,או עם פרוטזות והדירה אינה מותאמת למגבלותיו.
 • נכה אשר חלה הרעה במצב בריאותו.
 • דירה בבעלותו בדמי מפתח, בשכירות בשיכון ציבורי, בקיבוץ, במושב או בדירה של קרובי משפחה מדרגות קירבה בן זוג, אב,אם ,אחות, סב, סבתא, נכד ונכדה.
 • החליף הנכה או משפחתו מקום עבודה ולדעת הוועדה יש הכרח בשינוי מקום מגורים,ומקום המגורים החדש אינו עונה על הצרכים ויכול לגרום לפגיעה בתפקודו היומיומי.
 • סיוע להתקנת מעלון יינתן לבית שבו התגורר הנכה לפני היותו רתוק לכיסא גלגלים והמעלון הוא הפיתרון הבלעדי לבעיית הניידות בבית.
 • יש צורך בסיוע על יסוד חוות דעת רפואית או שיקומית מנומקת.
 • נכה לא זכאי במקרה שדירתו הותאמה לפני הגשת הבקשה.

דרכי הפניה:

 • הפניה תיעשה טרם ביצוע השינויים,לעובד/ת סוציאלי/ת בלשכת הבריאות המחוזית ותידון בוועדה הבינמשרדית של משרד השיכון ומשרד הבריאות. במקרה מיוחד המחייב ביצוע מוקדם של השינויים, יש לפנות בטרם ביצוע השינויים לעו"ס של לשכת הבריאות שתבדוק ותמליץ בתאום עם המרפא בעיסוק ותיתן אישור בהתאם, וגם אז אין התחייבות לקבלת מענק כספי.
 • יש למלא בקשה בכתב ללשכת הבריאות האזורית ע"י הנכה או בני המשפחה. במקרה והנכה ובני משפחתו אינם יכולים לטפל בענייניו צריך לפנות לקבלת סיוע מהעו"ס בלשכה לשירותים חברתיים במקום המגורים.או לעו"ס במחלקה לחולים כרוניים בלשכת הבריאות המחוזית.

המסמכים הדרושים:

 • טופס בקשה לסיוע בהתאמת דיור,שימולא ע"י המבקש וייחתם על ידו
 • תעודה רפואית של מוסד רפואי מוכר,המפרטת את מצב תפקודו של המבקש– רופא מומחה של בית חולים או קופת חולים או רופא מנהל של מוסד שיקומי.
 • אישור מטעם משרד הבריאות על היות הנכה רתוק לכיסא גלגלים.
 • המלצה ממרפאה בעיסוק, עובד שיקום או אחות בריאות הציבור, המפרטת את העובדות להתאמת הדירה לצורכי המבקש.
 • ההמלצה תכלול תרשים של המצב הקיים והמומלץ תוך ציון מקום הכלים הסינטריים.
 • הסכמת כל בעלי הדירות בבניין במקרים בהם השינוי הוא מחוץ לדירה כמו רמפה,מעקים וכ'
 • הסכמה של רוב בעלי הדירות במקרה של התקנת מעלון.
 • הסכמה של שני שליש מבעלי הדירות במקרה של התקנת מעלית.
 • דו"ח עובד סוציאלי הנוגע להשפעות מצב הדיור על תפקודו האישי המשפחתי והחברתי של המבקש ותוכניות שיקומיות אם יש.
 • הצעת מחיר שטרם עברו 90 יום מיום הגשתה תירשם על גבי טופס אחיד.

הצעת המחיר תכלול:

 • פרטים מזהים של הקבלן המבצע ופרטי הנכה.
 • פירוט השינויים בהתאם להמלצת המרפאה בעיסוק.
 • מידות,כמויות ומחיר עלות כל פריט.
 • במקרים של שינויים בדרכי הגישה יצוינו אורך השביל רוחב והפרשי גובה.
 • התחייבות מבקש המענק ישמש לביצוע השינויים שאושרו בלבד.
 • התחייבות של קרובי משפחה למגורי הנכה בדירתם דרך קבע.
 • במקרים שנידרש סיוע גבוה מהמענק המרבי, תובא הבקשה לדיון בצירוף חוות דעת של נציג המחלקה הטכנית של משרד הבריאות ומשרד השיכון בנוגע לעלות העבודה לאחר ביקור בשטח.
 • במקרה של שינויים פנימיים או בנייה בשטח הגישה נעשים בדירת שיכון ציבורי,מסתפקים בהצעת מחיר של החברה המאכלסת ואין לדרוש חוות דעת על תקינות העבודה.
 • על החברה המאכלסת לרשום בנתוני מאגר הדירות כי הדירה הותאמה לנכה.
 • הצעות מחיר משני ספקים שונים במקרה של בקשה להתקנת מעלון.
 • כל מסמך נוסף שיידרש מטעם הוועדה לצורך ברור הבקשה.

למידע נוסף לחצו כאן