קו התמיכה: 03-6022934

בשיתוף האגודה לזכויות החולה

אפוטרופוס הוא מי שמונה על ידי בית משפט לענייני משפחה לנהל את ענייניו של אדם, שאינו יכול, באופן זמני או קבוע, לדאוג לענייניו כולם או חלקם, ואין אדם אחר שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו.

מטרתה של האפוטרופסות היא הימנעות מסיטואציות בהן אדם סיעודי יישאר חסר אונים או חשוף לניצול, כאשר הוא אינו עצמאי במעשיו או בהבנתו ואין ביכולתו לנהל את ענייניו בעצמו ולטובתו.

מינוי האפוטרופוס יקבע לאחר שבית המשפט התרשם שהאדם אינו יכול לנהל את ענייניו בכוחות עצמו וזאת בהסתמך על חוות דעת רפואית, תסקיר של עובד סוציאלי ובתנאי שהאדם לא ערך ייפוי כוח מתמשך (עליו יפורט בהמשך הפרק), שהסמיך אדם אחר לטפל בענייניו אם וכאשר לא יוכל לנהל את ענייניו באופן עצמאי. בסמכותו של בית המשפט לקבוע האם המינוי של אפוטרופוס כללי האמון על כל תחומי החיים, או אפוטרופוס חלקי, האמון על תחומים מוגדרים בלבד, כמו גם את זהות האפוטרופוס ואת תקופת המינוי.

במקרים בהם האדם בעל יכולות עצמאיות מסוימות, מומלץ לשקול אפשרות של מתן ייפוי כוח לבן משפחה או לאדם קרוב. את ייפוי הכוח ניתן להגביל לתחומים ספציפיים ולהפסיקו בכל זמן על-פי רצון האדם הסיעודי.

תאגיד אפוטרופסות מקצועי ימונה לאדם שאין לו קרוב משפחה שיכול או מוכן לקבל עליו את תפקיד האפוטרופוס או שקרוב המשפחה נמצא לא מתאים לתפקיד. על התאגיד לקבל הסמכה של האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, באישור משרד הרווחה.

ישנם 3 סוגי אפוטרופסות

 • אפוטרופסות לעניינים אישיים: עוסקת ברווחתו, ובריאותו של האדם
 • אפוטרופסות לעניינים רפואיים: עוסקת בבריאותו של האדם
 • אפוטרופסות לענייני רכוש: עוסקת בניהול נכסי האדם,  והדאגה לשימורם ופיתוחם, כמו גם פעולות למיצוי זכויותיו הכלכליות של האדם (למשל קבלת קצבאות). יש פיקוח על האפוטרופסות ועל האפוטרופוס להגיש למשרד האפוטרופוס הכללי דוחות תקופתיים. תפקוד לא תקין והיעדר דיווח עלולים להביא לפנייה לבית המשפט להחלפתו.

הליך מינוי אפוטרופוס

 1. להגשת בקשה להתמנות לאפוטרופוסים עליכם, בני המשפחה, לפנות לבית המשפט לענייני משפחה במקום מגוריו של החסוי. משפחות מהמגזר הערבי רשאיות לפנות לבית דין שרעי. הבקשה כרוכה בתשלום.
 2. בבקשה עליכם לכלול:
  • טופס בקשה הכולל את פרטי החסוי ואת הסיבות שבגללן אתם מבקשים למנות לו אפוטרופוס. רצוי לפרט מהו משך הזמן שלגביו אתם מבקשים את המינוי: לתקופה מוגבלת או לצמיתות. הטופס כולל גם את פרטי המבקש להתמנות כאפוטרופוס, ת.ז, טלפון, כתובת. לפרטים נוספים ולהורדת הטופס לחצו וקראו כאן.
  • כתב הסכמה של האדם שמבקש להתמנות כאפוטרופוס, בצירוף חתימת בני משפחה מדרגה ראשונה של החסוי.
  • אם יש בני משפחה או קרובים המתנגדים לבקשה, עליכם לצרף את התנגדותם המפורטת לבקשה.
  • חוות דעת רפואית של פסיכיאטר/ פסיכו-גריאטר / מומחה אחר בתחום הנפשי/ קוגניטיבי הכוללת: אבחנה, חוות דעת לגבי מסוגלות קרוב משפחתכם החסוי לדאוג לענייניו באופן מלא/ חלקי ומידת יכולתו להביע דעתו בעניין ולהבין את משמעות המינוי ולהופיע בפני בית משפט.
  • תצהיר חתום על-ידי עו”ד/ מזכירות בית המשפט.
  • במידה ויש צורך רפואי דחוף באפוטרופוס לענייני גוף יש לצרף מכתב רפואי.
  • צילום תעודת זהות של החסוי ושל האפוטרופוס
  • אישור תשלום אגרה. ניתן לבקש פטור מאגרה בצירוף תצהיר המפרט רכוש והכנסות, ובצירוף תלושי משכורת או אישורי הכנסות או קצבת אבטלה/הכנסה
  • יש להגיש את הבקשה ב-4 עותקים.
 3. הבקשה בבית המשפט תועבר ליועץ המשפטי במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. משם תועבר למחלקה לשירותים חברתיים באזור מגורי קרוב משפחתכם עבורו אתם מבקשים למנות אפוטרופוס, לקבלת תסקיר מקיף אודותיו ואודותיכם.
 4. עובד סוציאלי מטעם המחלקה ייפגש עמכם ועם האדם הנדון ויקבל חוות דעת מהגורמים המטפלים (רופא/ה, מסגרת חינוכית, וכדומה). על בסיס השיחות הוא יכתוב תסקיר מקיף והמלצה לגבי מידת נחיצות מינוי האפוטרופוס, וכן המלצה אודות האדם עליו המתאים לתפקיד לעניות דעתו.
 5. התסקיר ישלח ליועץ המשפטי במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ומשם לבית המשפט.
 6. במידה והבקשה וההמלצות מקובלות על השופט, המועמד לאפוטרופסות מקבל כתב מינוי לאפוטרופסות. בית המשפט יכול להורות על פיצול האפוטרופסות כך שימונה אפוטרופוס אחד לענייני גוף ואפוטרופוס אחר לענייני רכוש למשל.

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, במידה ויגיע למצב בו לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך. ייפוי הכוח יכול להינתן לעניינים אישיים, עניינים בריאותיים, ענייני רכוש, כמה מהם או כולם יחדיו. יתרון מרכזי של ייפוי הכוח הוא שהאדם “הממנה” בוחר מרצונו, עוד בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו יתדרדר.

מיופה הכוח צריך לפעול על פי הנחיות הממנה, עליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין או בפני בעל מקצוע בייפוי כוח רפואי, כי הוא מסכים לתוכן ייפוי הכוח המתמשך, כולל ההנחיות המקדימות הנכללות בו.

מספר מיופיי כוח

אדם יכול להחליט על מינוי מיופה כוח יחיד או על מספר מיופי כוח (למשל מספר ילדים) וכן על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שהראשון לא ירצה, או לא יוכל, לפעול בשמו. חשוב לקבוע אם מיופיי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם ומי יכריע במקרה של חילוקי דעות בין מיופיי הכוח.

איך עורכים ייפוי כוח מתמשך?

הממנה יערוך ייפוי כוח מתמשך בפני עורך דין אשר עבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי, במקרים שנדרש רק ייפוי כוח בעניינים רפואיים, ניתן גם לבצע את הייפוי מול בפני בעל מקצוע (רופא/אח/עו”ס/פסיכולוג/עורך דין). ייפוי הכוח המתמשך יכלול חתימות של הממנה, מיופה הכוח ובעל המקצוע ויופקד אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, על-ידי בעל המקצוע.

טיפול האפוטרופוס הכללי בבקשת ההפקדה יחל רק לאחר קבלת העותק המקורי. בסוף הטיפול בבקשה תשלח הודעה לממנה עם העתק לעורך הדין או בעל המקצוע על אישור ו/ או דחיה של בקשת ההפקדה.

קראו באתר משרד המשפטים את הפרטים המלאים על ייפוי כוח מתמשך מתוך והורידו את הטפסים הנדרשים.

תרמו לעמותה

עמותת נאמן פועלת יותר מ-25 שנה במתן תמיכה ועזרהלנפגעי השבץ המוחי ובני משפחותיהם על ידי בניית מערכי תמיכה, עזרה ומידע למיצוי זכויות ופיתוח שירותים בקהילה כדי לעזור להם לעמוד על הרגליים ולחזור לחיים טובים. עוסקת בקידום המניעה והטיפול המהיר והיעיל בשבץ מוחי כדי לצמצם את נזקיו.

פרטי חשבון הבנק לתרומה באמצעות העברה בנקאית

או

בואו להתנדב