מימוש זכויות שיקום

קבילות על החלטות קופות החולים בנושאי טיפול רפואי ושיקום ניתן להגיש בליווי פרטי החולה, קופת החולים ומסמכים רפואיים אל גב' אתי סממה, נציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי למס' פקס: 02-5655981 או בדואר לכתובת: רח' רבקה 29 תלפיות ירושלים או בדוא"ל: kvilot@moh.health.gov.il

בקשה למתן שרות שאינו בסל בפני וועדת חריגים:

"מקרה קשה" הנו כל מקרה בו מבוטח סובל מבעיה רפואית המשפיעה באופן מהותי על מצבו הרפואי ותפקודו והשירות המבוקש אמור להשיג שיפור משמעותי במצבו. כל בקשה למתן שרות שאינו בסל ב"מקרים קשים" תעבור לדיון בוועדת חריגים על פי בקשת החולה.

החלטה תינתן מנומקת בכתב ותכלול תיאור תמציתי של עובדות המקרה, והתייחסות מפורטת לשיקולים השונים, שעל הוועדה לשקול, ככל שהם צריכים לעניין. על קופת חולים אסור לגבות השתתפות עצמית גם בעד שרות שאינו בסל, אלא בהתאם להוראות שנקבעו בחוק, בתכנית הגביה או בתכנית הביטוח המשלים. לכן החלטה על מימון הטיפול תיעשה תחת אותם כללי השתתפות עצמית בעד טיפול הכלול בסל, לרבות תקרת התשלום לחולים כרוניים.

כל חולה כרוני זכאי לקבל טיפול ותרופות בהנחה לפי תקרת השתתפות שונה בכל קופ"ח

למידע נוסף: 

לחצו למעבר לאתר הקופה:

כללית לוגו מאוחדת לוגו

לוגו לאומית            מכבי לוגו