קצבאות ביטוח לאומי

לאחר שבץ מוחי עלולה להופיע מגבלה תפקודית זמנית, מתמשכת או אף קבועה. חוק ביטוח סיעוד נחקק על מנת לאפשר את המשך מגורי החולה בקהילה, תוך מתן עזרה בבית למתקשים בניהול משק הבית והטיפול האישי.

רצוי לגשת לסניף הביטוח הלאומי הקרוב מוקדם ככל האפשר לבירור הזכויות. במקרים רבים ניתן להתחיל בתהליכי זכאות שונים טרם השחרור המלא מהמסגרת השיקומית.

כאשר האירוע היה במהלך העבודה או קשור לעבודה, יש לציין עובדה זאת בבית החולים ולהקפיד שהדבר יצוין במכתב השחרור. תביעה למוסד לביטוח לאומי בגין תאונת עבודה יש להגיש שנה מקרות השבץ. מאחר והתביעה מסובכת, רצוי להיוועץ בעו"ד טרם הפניה למוסד.

חשוב לזכור: יש חשיבות עליונה לאופן מילוי טפסי הביטוח הלאומי המהווים נייר משפטי לכל דבר ועניין.

כדי להגיש תביעה יש להגיש מסמכים רפואיים, מסמכים תעסוקתיים (אם האדם עובד) ולעבור וועדה רפואית עד שנה אחרי גיל פרישה.

לידיעתכם, נכון לפברואר 2017, הביטוח הלאומי השיק שירות חדש לטובת אנשים עם מוגבלויות, המאפשר להגיש תביעה לקצבאות נכות כללית, שירותים מיוחדים או ילד נכה באמצעות הטלפון.

כל שצריך לעשות הוא להתקשר לשירות "תביעפון" *3928 והתביעה תוגש.

השירות ניתן חינם.

לוגו ביטוח לאומי

סוגי הקצבאות:

קצבת נכות כללית 

קצבת נכות משולמת עד גיל פרישה למי שעקב נכותו צומצם כושרו להשתכר ב-50% לפחות או לאישה עקרת בית שכושרה לתפקד במשק בית צומצם ב- 50%. הזכאות יכולה להתבטא בקצבה חודשית או שיקום מקצועי. שיעור הקצבה נקבע בהתאם לאחוזי הנכות הנקבעים על ידי המוסד לביטוח לאומי ותנאים נוספים שקבע המוסד לביטוח לאומי. הזכאים לקצבה זו זכאים להטבות וקצבאות נוספות בתנאים מסוימים ועד גיל הפנסיה

אופן הפניה – מי שסבור שהוא זכאי לקצבת נכות חודשית, יפנה אל סניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום מגוריו, ויגיש תביעה לקצבה בטופס המתאים (ניתן למצוא את הטפסים באתר ביטוח לאומי או בסניפים). עפ"י החוק ידון המוסד לביטוח לאומי בתביעה בתום 90 יום מיום הגשת התביעה. אך אם ביום ה-91 מקבל הנכה דמי מחלה ממעסיקו או מקופת גמל, תתחיל זכותו לקצבת נכות רק בתום פרק הזמן שבעדו שולמו לו דמי מחלה.

לטופס התביעה יש לצרף מסמכים רפואיים, אישורים על עבודה ושכר ממקומות העבודה וכל מסמך שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקצבה. את טופס התביעה בצירוף המסמכים יש לשלוח בדואר או להביא לסניף של המוסד לביטוח לאומי קרוב למקום המגורים.

ניתן להגיש תביעה לקצבת נכות מגיל 18 ועד 12 חודשים לאחר גיל פרישה.

עובד עצמאי יצהיר במחלקת הביטוח לגבייה שבסניף המוסד לביטוח לאומי על השינויים בעבודתו ובהכנסותיו עקב הנכות, וימציא את שומות המס האחרונות שבידיו.

קצבת הנכות משולמת ב-28 בחודש לחשבון הבנק של הזכאי לקצבה. אם לדעת המוסד לביטוח לאומי הזכאי לקבצה אינו מסוגל עקב נכותו להשתמש בקצבה לטובתו או לטובת התלויים בו תשולם הקצבה כולה או מקצתה למי שימנה המוסד לביטוח לאומי, כמקבל הקצבה לחשבון הבנק של אותו אדם. אם הוגשה התביעה לקצבה ע"י אפוטרופוס של הזכאי לקצבה, תשולם הקצבה לחשבון בנק שיפתח האפוטרופוס על שם הזכאי לקצבה. על פי דרישתו של בן/בת הזוג תשולם התוספת בעדו במישרין לידיו/ה.

הגשת תביעה לנכות אינה שוללת את הזכות להגיש אם תביעה פרטית לחברת הביטוח בגין אי-כושר.

לחצו כאן למידע נוסף ולהורדת טפסים

לסרטון הסבר על מילוי הטפסים לחצו כאן

קצבה לשירותים מיוחדים   

לקצבה זו זכאים גברים ונשים עד גיל הפרישה, המבוטחים בביטוח הלאומי וזקוקים לעזרה רבה או שהם זקוקים להשגחה רבה של אדם אחר בפעילות היום יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית, ושליטה על הפרשות) או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים להם או לאחרים.  שיעור הקצבה נקבע בהתאם לתלותו של אדם בעזרת הזולת לעשיית פעולות היום-יום או השגחה עליו.

אופן הפניה – יש להגיש טופס לשירותים מיוחדים לביטוח לאומי. ייתכן ותדרש בדיקה מחודשת בעניין אחוזי הנכות. הקצבה תאושר לכל היותר עבור 6 חודשים שקדמו להגשת התביעה.

לחצו כאן למידע נוסף ולהורדת טפסים

קצבת ניידות 

קצבת ניידות מעניקה הטבות שונות למי שיש להם ליקויים ברגליים המגבילים אותם בניידות ועדין לא הגיעו לגיל פרישה, במטרה לסייע להם להשתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים. הקצבה ניתנת בהתאם לאחוזי הניידות. בין היתר ניתנים מענקים, הנחות והלוואות לרכישת רכב חדש ואביזרים מיוחדים, משולמת לבעלי/חסרי רכב, עובדים ושלא עובדים.

אופן הפניה – המבקש לתבוע קצבת ניידות (הלוואה עומדת, סיוע מקרן ההלוואות, הלוואה למימון אביזרים מיוחדים לרכב, החזר הוצאות בעבור אביזרים לרכב פרטי, מתקן הרמה, קצבת ניידות), יגיש ללשכת הבריאות המחוזית טופס בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות. בתום הבדיקה ייקבעו אחוזי המוגבלות בניידות המזכים בגמלה. יש להגיש טופס תביעה לקבלת הטבות עפ"י הסכם ניידות בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.

לחצו כאן למידע נוסף ולהורדת טפסים 

לחצו כאן למידע על קביעת נכות לאחר אירוע מוחי