זכויות כספיות נוספות

הנחה במס הכנסה: מי ששיעור הנכות שלו נקבע ל 100%, זכאי אוטומטית לפטור ממס הכנסה. אנשים שנקבעו להם 90% נכות ומעלה זכאים לפטור או פטור חלקי לפי הכנסתם ושיעור נכותם. אדם שעוד לא נקבעו לו אחוזי נכות ונפגע באירוע רפואי, יכול לגשת לוועדה רפואית משותפת למס הכנסה וביטוח לאומי, ובאישורה יחול עליו הפטור. כדי לממש זכאות יש לפנות לפקיד השומה האזורי. לפרטים נוספים היכנסו לקישור 

הנחה במסי ארנונה:

יש לפנות לאגף הארנונה ברשות המקומית ולצרף את המסמכים: טופס בקשה להנחה בארנונה (ניתן להשיגו בגזברות של הרשות המקומית). כל מסמך המעיד על מצבו הרפואי של הילד או האדם הנכה. אישור על קבלת גמלת ילד נכה או קצבת נכות. כל מסמך המעיד על המצב הכלכלי (תלושי משכורת, משכנתא וכו').

הנחה בתשלום שירותי טלפון:

מקבלי קצבת נכות כללית בשיעור של 80% ומעלה זכאים להנחה בשירותי הטלפון של חברת "בזק".  יש למלא טופס בקשה (ניתן למצוא באתר חברת בזק), צילום ת.ז, אישורים מביטוח לאומי, תצלום חשבון טלפון אחרון, ובמקרה של מגורים בשכירות יש להעביר חוזה שכירות. את המסמכים יש להעביר לאגף השיקום במשרד הרווחה, רח' יד חרוצים 10, ירושלים.

פטור מתשלום בעד ביקור היטלי רופא:

מקבלי קצבת נכות פטורים מתשלום היטלי רופא  פנימי ומקצועי, בעד התחייבות בבית-חולים ובעד ביקור במכונים ובמרפאות חוץ- הפטור ניתן באופן אוטומאטי בהתאם לרשימות המועברות על ידי המוסד לביטוח לאומי לקופות.

פטור מתשלום ביטוח לאומי:

מקבל קצבת נכות שאין לו הכנסה אחרת פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי, כל עוד הוא מקבל קצבה. מי שנקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר בשיעור של 75% לפחות לשנה ומעלה, פטור מתשלום ביטוח לאומי גם אם יש לו הכנסה נוספת. אם הוא עובד, אז חייב בתשלום. פרטים ניתן לקבל במחלקת הגבייה במוסד לביטוח לאומי.

הנחה בתחבורה ציבורית:

לנכה המקבל קצבת נכות מן הביטוח הלאומי תשלח אוטומטית תעודת זכאות להנחה בתחבורה ציבורית כחודש לאחר שהחל לקבל קצבת נכות.

מנהל מקרקעי ישראל:

נכים זכאים לפטור מתשלום אגרות שונות ברישום פעולות ועסקאות במקרקעין. כדי לממש זכאות זו יש להפנות בקשה לאחת מלשכות רישום המקרקעין ברחבי הארץ ולצרף את אישורי הנכות.

שירותי גרירה:

חברת מ.מ.ס.י נותנת הנחה למקבלי קצבת ניידות . טל-03-5641111

תשלום עבור דמי מחלה:

חוק דמי מחלה נועד לאפשר לעובדים ולבני משפחותיהם להתקיים בכבוד, גם אם העובד שרוי במצב של חולי ואינו מסוגל לבצע את עבודתו. לפי החוק עובד זכאי לתשלום עבור 18 ימי מחלה בשנה, לכל היותר, זאת בהנחה שלא צבר ימי מחלה בלתי מנוצלים בשנים קודמות. צבירת ימי מחלה מתאפשרת עד למכסה של 90 יום.

אופן הפנייה: העובד חייב למסור למעסיק הודעה בדבר מחלתו לא יאוחר משלושה ימים, מהיום הראשון בו נבצר ממנו לעבוד. בנוסף, לקבלת התשלום יש להציג אישור רופא, בו פירוט אודות המחלה וימי המחלה.

תשלום עבור היעדרות של עובד עקב מחלת בני משפחה:

מחלה של ילד- היעדרות ממקום עבודה עד 8 ימים בשנה, בגין מחלתו של ילד שגילו לא עולה על 16 שנים, יכולה להיחשב כימי מחלה ולזכות את העובד בדמי מחלה על חשבון ימי המחלה שצבר. זכאות זו מותנית בכך זבן זוגו לא נעדר מהעבודה בשל סיבה זהה. אם מדובר בהורה יחיד, או הורה שהילד בחזקתו הבלעדית, תינתן לו זכאות ל-12 ימי מחלה בשנה, בגין מחלת ילד.

מחלת הורה- היה ועובד נאלץ להיעדר ממקום עבודתו בשל מחלת הורהה, שמלאו לו 65 שנים ושמחלתו יצרה לו תלות בסיוע ועזרת הזולת, ניתן לנצל עד 6 ימי מחלה בשנה. זאת בתנאי שהאחים לא נעדרו מהעבודה לסעוד את הוריהם.

מחלת בני זוג: מקרים בהם בני זוג חולים ותלויים בעזרת הזולת, ניתן לנצל עד 6 ימי מחלה בשנה.

בדיקות היריון או לידה: עובדים יכולים לנצל עד שבעה ימי מחלה, בכדי להתלוות אל בת זוגתם בבדיקות הכרוכות במעקב היריון, טיפולים שונים, או בשל הלידה עצמה.

הבטחת הכנסה:

קצבה מלאה המשולמת לאנשים שאינם מסוגלים להבטיח לעצמם הכנסה מעבודה, כגון חולים, נכים, נפגעים מעבודה או מובטלים, שאינם זכאים לתשלומים עפ"י תוכניות אחרות. שלושה תנאים קובעים את הזכאות לקצבה, ויש לעמוד בכולם, ואם יש בן זוג, גם הוא צריך לעמוד בתנאים האלה: רציפות תושבות, מבחן הכנסות, מבחן תעסוקה.

אופן הפניה – יש להגיש טופס תביעה להבטחת הכנסה בסניף לביטוח לאומי במקום המגורים.

לחצו כאן למידע נוסף ולהורדת טפסים

תשלום אגרות פינוי עיי אמבולנס:

פטור מלא מתשלום אגרת חדר מיון יינתן  אם על פי שיקול דעתו של מנהל חדר המיון הייתה הצדקה רפואית לביקור.

תשלום עבור הסעות לבי"ח באמבולנס:

  • מבוטח שפונה ואושפז- מי שפונה באמבולנס רגיל/נט"ן/אט"ן, ואושפז בבי"ח הקרוב למקום מגוריו, זכאי לכיסוי מלא של התשלום למד"א על חשבון הקופה. יש לפנות לסניף הקופה עם גיליון שחרור מבית החולים, ולקבל אישור שהקופה תעביר את התשלום ישירות למד"א.
  •  מבוטח שפונה ולא אושפז- הפינוי היה באמצעות אמבולנס רגיל – המבוטח אינו זכאי לכל החזר.
  • הפינוי היה באמצעות נט"ן/אט"ן – המבוטח זכאי להחזר של 50% מתעריף מד"א (נפגע תאונת דרכים פטור מתשלום השתתפות עצמית). המטופל זכאי לפנות לקופה עם המסמכים המתאימים (גיליון שחרור ממיון ואישור מד"א) , לשלם את חלקו בפינוי, ולקבל אסמכתא מהקופה כי היא תבצע את התשלום ישירות למד"א.
  •  פינוי ממקום ציבורי – מי שאיבד את הכרתו במקום ציבורי או קיבל התקף אפילפסיה והוזמן עבורו אמבולנס ע"י עובר אורח, והוא פונה לבי"ח, זכאי להחזר מלא עבור ההוצאה באמבולנס, גם אם לא אושפז.
  •  פינוי ממרפאת הקופה – מבוטח שביקר במרפאה ובהוראת הצוות הרפואי פונה אמבולנס/נט"ן/אט"ן לבית החולים, אינו זכאי על פי החוק להחזר חריג.למרות זאת, חלק מהקופות מאשרות החזר מלא במקרים אלה – פרטים בסניפי הקופה.

 תשלום עבור העברה מבי"ח אחד למשנהו:

  • העברה ממיון אחד למיון אחר או אשפוז בבית חולים אחר – התשלום באחריות הקופה בה הוא מבוטח.
  • מאושפז בבית חולים כללי ומועבר לטיפול אמבולטורי בבית חולים כללי אחר – בית החולים המפנה ישלם עבור ההסעה הלוך ושוב.
  • מאושפז בבית חולים כללי ומועבר לאשפוז בבית חולים כללי אחר – בית החולים המפנה ישלם עבור ההסעה הלוך, ואם יהיה צורך להחזירו לבי"ח הקודם בי"ח השני ישלם עבור ההסעה.
  • מאושפז בבית חולים כללי המועבר לבית חולים שיקומי או סיעודי מורכב – בית חולים המפנה ישלם עבור ההסעה.
  • מאושפז בבית חולים כללי המועבר למוסד שהטיפול בו אינו באחריות הקופה (סיעודי או תשוש)- על המטופל לשאת בהוצאות עלות העברה.

פיטורים בעקבות נכות:

אפשר לפטר אדם בגלל מצב רפואי לאחר תקופה של 3 חודשים. בתנאי שיתנו לו את הפיצויים והזכויות שמגיעות לו. על הנכה לתבוע את חברת הביטוח לקבלת אובדן כושר עבודה אפשר עד 3 שנים. לתבוע את ביטוח לאומי לקצבת נכות כללית,ניידות ותלויים.